Αλλαγή μεγέθους
Heliosres Photo

ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΧΩ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΠΙΤΙ;

Ο βασικός παράγοντας για την απόδοση ενός Φ/Β συστήματος είναι η ηλιοφάνεια της περιοχής στην οποία αυτό θα εγκατασταθεί. Όμως πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εξής δεδομένα του χώρου εγκατάστασης.

 

Ο προσανατολισμός, η κλίση και οι τυχόν σκιάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 

1.       Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων. Ιδανικά, ο προσανατολισμός των πλαισίων πρέπει να είναι νότιος για τη μέγιστη εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2.       Η κλίση των Φ/Β πλαισίων. Η κλίση των πλαισίων για την καλύτερη εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός πρέπει να είναι μεταξύ 25ο – 30ο ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας.
3.       Σκιάσεις στον χώρο εγκατάστασης. Οι σκιάσεις ακόμα και όταν καλύπτουν ένα μικρό μέρος ενός Φ/Β πλαισίου, μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην απόδοση του συστήματος. Χώροι που σκιάζονται από εμπόδια όπως καμινάδες, δέντρα και γειτονικά κτίρια, θα πρέπει να αποφεύγονται. Προφανώς η ύπαρξη εμποδίων και σκιάσεων στον χώρο της εγκατάστασης μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ωφέλιμη επιφάνεια.

Σε εγκαταστάσεις που γίνονται σε στέγες, ο προσανατολισμός και η κλίση των φωτοβολταϊκών εξαρτώνται από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης. Έτσι τα χαρακτηριστικά κατασκευής της στέγης επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο τοποθέτησης και την απόδοση του συστήματος. Αυτό δεν ισχύει στις ταράτσες, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του προσανατολισμού και της κλίσης των πλαισίων.

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εγκατάστασης επιφέρει απώλειες στην απόδοση του Φ/Β συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το σύστημα, οι μηχανικοί της HELIOSRES μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να σας προτείνουν τη βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση για τον χώρο σας.

 

Και πως μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα των Οικιακών Φ/Β;

Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στο πρόγραμμα των οικιακών Φ/Β θα πρέπει να τηρεί τις εξής προϋποθέσεις:

 

 

1.       Να είναι ιδιώτης, ή πολύ μικρή επιχείρηση
2.       Να κατέχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία του χώρου στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση
3.       Να υπάρχει ρολόι της ΔΕΗ στο όνομά του
4.     
Μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης του κτιρίου θα πρέπει να καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις μικρές επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κύριος του Φ/Β συστήματος, ο ιδιοκτήτης του χώρου και αυτός του οποίου το όνομα φαίνεται στο ρολόι της ΔΕΗ θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο.

Επιπλέον θα πρέπει ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα να είναι νόμιμος και σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία.