Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr


ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 35 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

NEWSLETTER

Αρχική ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

ΒΗΜΑΤΑ  &  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

έως 500 kW επί εδάφους ή έως 1 MW επί κτιρίου ή στεγάστρου

( σύμφωνα με τον νέο Νόμο  3851/2010 και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΕΗ)

 

1. Bήματα για την υλοποίηση επένδυσης  φωτοβολταϊκού σταθμού επί εδάφους

 

 • Επιλογή κατάλληλου αγροτεμαχίου / γηπέδου για την εγκατάσταση του Φ-Β σταθμού:
 1. να υπάρχει τίτλος κυριότητας (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση απλής μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.
 2. να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ( άρα τουλάχιστον 4 στρ. για εκτός σχεδίου)
 3. να υπάρχει πρόσβαση (επαρχιακός, δημοτικός, αγροτικός δρόμος)
 4. να μην είναι μακριά από το δίκτυο ΔΕΗ (λόγω μεγαλύτερου κόστους – χρόνου σύνδεσης)
 5. να μην εντάσσεται στις ζώνες αποκλεισμού (αρχαιολογικές ζώνες, δάση, γη υψηλής παραγωγικότητας (στην Αττική και πάνω από το 1% της καλιεργήσιμης γης στους υπόλοιπους νομούς),  κηρυγμένα μνημεία της φύσης)
 6. Θα πρέπει να υπάρχει τοπογραφικό του χώρου εγκατάστασης (1:500). Στο τοπογραφικό οι κορυφές του χώρου εγκατάστασης πρέπει να είναι εξαρτημένες στο «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς» (ΕΓΣΑ) ’87. Θα απαιτηθούν  χάρτες του χώρου εγκατάστασης από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 (γεωαναφερμένοι και οι δύο χάρτες) και με αποτύπωση του πολυγώνου του γηπέδου (χώρου) της εγκατάστασης. Οι κορυφές του πολυγώνου του χώρου εγκατάστασης πρέπει να είναι εξαρτημένες στο «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς» (ΕΓΣΑ) ’87. Το τοπογραφικό πρέπει να είναι εκτυπωμένο με υπογραφή και σφραγίδα    τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού. Επίσης απαιτείται το πλήρες αρχείο σε AutoCAD (αρχείο .dwg) του τοπογραφικού (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών ΓΥΣ σε ψηφιακή μορφή). Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη Ε.Π.Ο. θα απαιτηθούν και φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης (ιδανικά από 4 διαφορετικές γωνίες λήψης ).
 • Σύσταση εταιρείας (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) η οποία θα υποβάλλει τις αιτήσεις για αδειοδότηση του έργου ή προσθήκη σε καταστατικό υφιστάμενης εταιρείας της  νέας δραστηριότητας «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»
 • Κατοχή του γηπέδου εγκατάστασης (Τίτλος κυριότητας του γηπέδου εγκατάστασης (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή νόμιμης κατοχής αυτού (μισθωτήριο συμβόλαιο της εταιρείας του επενδυτή). Γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης.  (Πριν την σύνδεση με το δίκτυο θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης με πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο)
 • Αίτηση προς ΔΕΗ για τον προσδιορισμό των όρων σύνδεσης του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Αίτηση για λήψη βεβαίωσης απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (για σταθμούς ισχύος έως 500 kW). Κατ’ εξαίρεση υπόκειται σε διαδικασία ΕΠΟ φωτοβολταϊκά ισχύος έως 500 kW εφόσον : α) εγκαθίσταται σε περιοχές Natura 2000 ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού και β) γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με άλλο Φωτοβολταϊκό Σταθμό και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το όριο των 500 kW . Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) απαιτείται οποσδήποτε για σταθμούς ισχύος άνω των  500 kW.
 • Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία ( ή έγκριση εργασιών)

Για την αίτηση θα απαιτηθούν: 1. Γνωμοδότηση από αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, Εφορία νεότερων μνημείων), 2. Πράξη χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου από δασαρχείο,  3. Βεβαίωση χρήσης γης από πολεοδομία, 4. Βεβαίωση περί γης υψηλής παραγωγικότητας από ΝΕΧΩΠ.

 • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ για τη σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ ( ή ΔΕΗ για νησιά)
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο

 

2. Bήματα για την υλοποίηση επένδυσης  φωτοβολταϊκού σταθμού  επί κτιρίου ή στεγάστρου

 • Επιλογή κατάλληλης στέγης ή στεγάστρου για την εγκατάσταση του Φ-Β σταθμού
 • Σύσταση εταιρείας (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) η οποία θα υποβάλλει τις αιτήσεις για αδειοδότηση του έργου ή προσθήκη σε καταστατικό υφιστάμενης εταιρείας της  νέας δραστηριότητας «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»
 • Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (στέγη) , κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
 1. για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
  Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και της οικοδομικής άδειας, ή συμβολαιογραφική πράξη αγοράς κτιρίου και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)
 2. για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
  Μισθωτήριο συμβόλαιο (είτε σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ, είτε από συμβολαιογράφο με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο) Αίτηση προς ΔΕΗ για τον προσδιορισμό των όρων σύνδεσης του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία  ( για ΦΒ ισχύος >  100 kW )
 • Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ για τη σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 • Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ ( ή ΔΕΗ για νησιά)
 • Εγκατάσταση και σύνδεση του Φ-Β σταθμού στο δίκτυο
 

Οι μεγαλύτεροι συνεργάτες μας

created byInternet Business Hellas